Disclaimer voor www.znppackaging.com

Rechts Persoon (Kamer van Koophandel: 84203897), hierna te noem RP, verleent u hierbij toegang tot www.znppackaging.com (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen. RP behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Beperkte aansprakelijkheid

RP spant zich in om de inhoud van www.znppackaging.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment gewijzigd worden zonder voorafgaande mededeling van RP.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.znppackaging.com geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Op basis van dergelijke fouten kunt u geen overeenkomst claimen met RP. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites, social media of diensten van derden kan RP nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende deze materialen liggen bij de RP. Kopieren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van RP, behoudens en slechts voor  zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht, tenzij bij specifieke content anders is aangegeven.

 

Levering

Alle leveringen geschieden volgens de voorwaarden van de NVGP.

Deze disclaimer is opgesteld in april 2021 en kan van tijd tot tijd wijzigen.